Home / Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Voor het huren van woonruimte gelden ook de aanvullende algemene voorwaarden welke te vinden zijn onder de link: Algemene voorwaarden bij inschrijving

Gebruiksvoorwaarden website www.eervast.nl
Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') zorgvuldig door alvorens EerVast websites te gebruiken. Door de website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de website van EerVast.

EerVast stelt de voorwaarden als pdf-document beschikbaar. De Voorwaarden liggen tevens ter inzage ten kantore van EerVast op de Stadsring 63 3811HN te Amersfoort en zullen op verzoek via info@eervast.nl worden toegezonden.

Algemeen
Deze website is samengesteld door de EerVast, nummer Kamer van Koophandel: 32130900, (hierna: 'EerVast').

Toegestane gebruik
U dient zich als gebruiker van de EerVast-website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan: (a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van EerVast en/of derden; (b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website. Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EerVast, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van EerVast, waarbij de website binnen de kaders van www.eervast verschijnt) aan te brengen, indien EerVast daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@eervast.nl

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt EerVast zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij EerVast en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en EerVast in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van EerVast.

Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van EerVast en/of haar leveranciers, behoudt EerVast zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
EerVast is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van EerVast zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). EerVast is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. EerVast is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van EerVast worden aangeboden.

EerVast is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van EerVast.

EerVast garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. EerVast garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. EerVast garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met EerVast. EerVast is niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan EerVast. U vrijwaart EerVast voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

Privacy Policy en Cookie Policy
Privé-beleid
Cookie-beleid

Onze Cookie Policy en Privacy Policy zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via andere websites worden verzameld en verwerkt. Ongevraagd toegestuurde informatie

In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of andere informatie (de "Materialen") op deze website plaatst of deze toestuurt aan EerVast via e-mail of anderszins, zal EerVast gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel in de ruimste zin te exploiteren, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn en EerVast zal niet gehouden zijn de betreffende materialen geheim te houden. U vrijwaart EerVast hierbij terzake van alle schade en kosten die EerVast lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de materialen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid
Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Overige
EerVast behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen EerVast en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Privacy beleid

www.eervast.nl is eigendom van EerVast. Voor EerVast is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt EerVast zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Om het gebruik van de website te bevorderen kan EerVast gegevens vastleggen in een bestand. EerVast gebruikt deze gegevens om de bezoekers van de website op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten, de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van EerVast en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Als EerVast hier gebruik van wenst te maken, dan zal zij altijd trachten rekening te houden met voorkeuren. Indien de bezoeker van www.eervast.nl besluit zijn gegevens via EerVast aan derden te verstrekken, dan is EerVast op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat. EerVast zal wel trachten alleen met partijen te werken die zich conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Uw rechten
Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, kunt u bezwaar maken tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres aan de beheerder van het internet info@eervast.nl.

Beveiliging gegevens
EerVast maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Bezoekgegevens
Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat EerVast haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Wijzigingen
EerVast behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig de Privacy Statement. Als u nog vragen heeft over deze Privacy Statement, neemt u dan contact op met:

EerVast
Stadsring 63
3811 HN te Amersfoort
Telefoon: 033-2585844


Algemene Voorwaarden & Tarieven EerVast

Deze voorwaarden zijn in werking getreden met ingang van 1 maart 2008.
De Algemene Voorwaarden & Tarieven EerVast zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden & tarieven welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. In de Algemene Voorwaarden & Tarieven EerVast wordt verstaan onder opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft en onder opdrachtnemer: EerVast gevestigd op de Stadsring 63 3811hn  te Amersfoort. Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden & Tarieven zijn mede gemaakt ten behoeve van de eigenaar van EerVast en alle overige personen die bij, voor of namens EerVast werkzaam zijn.

1. Algemene bepalingen
1. Deze Algemene Voorwaarden & Tarieven zijn van toepassing op dienstverlening met betrekking tot onroerend goed. Voorzover niet anders blijkt wordt onder onroerend(e) goed(eren) verstaan onroerende zaken en beperkte rechten daarop.

2. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (rechts)persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan EerVast verschuldigd zijn.
3. In geval van overlijden van de opdrachtgever eindigt de opdracht op het tijdstip waarop EerVast van het overlijden kennis krijgt. Het bepaalde in artikel  II.19 is van overeenkomstige toepassing.

4. Vorderingen wegens verschuldigd honorarium, verschotten en andere gemaakte kosten zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt, tenzij uit deze voorwaarden anders blijkt of opdrachtgever en EerVast anders overeenkomen. Opdrachtgever en EerVast kunnen betaling vooruit door de opdrachtgever overeenkomen. Verschotten en overige kosten kunnen middels tussentijdse afrekening aan opdrachtgever worden gefactureerd.
5. De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honoraria, verschotten of onkosten is verzocht en van wie binnen 30 dagen na een tweede schriftelijk verzoek nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die EerVast vanaf het moment van verstrijken van deze 30 dagen zowel in als buiten rechte ter inning van haar vorderingen maakt. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd; het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente (artikel 6:120 BW). Deze aansprakelijkheid voor inningskosten en verschuldigdheid van rente vervalt, indien en voorzover dit wordt beslist bij uitspraak van een rechter, in samenhang met diens oordeel dat het door EerVast aan honoraria, verschotten of onkosten in rekening gebrachte bedrag niet verschuldigd is.
6. Bij het inschakelen van derden zal EerVast zoveel als mogelijk overleg met de opdrachtgever voeren. EerVast is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van deze ingeschakelde derden.

II. Diensten inzake tot stand komen van overeenkomsten

Opdracht
1.Onder opdracht wordt voorzover niet anders blijkt in dit hoofdstuk verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst inzake onroerend goed en het verlenen van overige advieswerkzaamheden.

2. EerVast draagt zorg dat de opdrachtgever beschikt over informatie omtrent de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht en de gebruikelijke gang van zaken bij transacties/adviezen met betrekking tot onroerend goed.
3. Tenzij anders overeengekomen staan de opdrachtgever uit hoofde van zijn opdracht onder meer de volgende diensten ter beschikking:
- bespreking van en advies omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen;
- inschatting van de waarde(n) van het desbetreffende onroerend goed;
- besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten;
- advies over en het voeren van onderhandelingen;
- begeleiden bij de afwikkeling.
4. EerVast onthoudt zich van het aanvaarden van een opdracht met betrekking tot een onroerend goed terzake waarvan zij reeds opdracht heeft van een andere opdrachtgever. Zodra uit een lopende opdracht voortvloeit dat EerVast aan die opdrachtgever een dienst verleent met betrekking tot onroerend goed ten aanzien waarvan zij tegelijkertijd uit hoofde van een andere lopende opdracht een dienst zou moeten verlenen aan een andere opdrachtgever, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, dan overlegt EerVast met elk van deze opdrachtgevers. In overleg met EerVast wordt aan de opdrachtgevers de keuze gelaten voor welke opdrachtgever EerVast terzake die desbetreffende transactie zal blijven optreden en aan welke opdrachtgever EerVast de haar verleende opdracht met betrekking tot die desbetreffende transactie zal teruggeven. In het geval de opdrachtgevers terzake geen keuze kunnen maken, is EerVast bevoegd om te kiezen.

5. De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan EerVast in tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever. Aan de opdracht kunnen echter volmachten worden verbonden en deze kunnen ook later worden verstrekt.

6. De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die EerVast bij het vervullen van haar opdracht kunnen belemmeren of haar activiteiten kunnen doorkruisen. De opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan EerVast, behoudens in het geval schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Hij brengt buiten EerVast om geen overeenkomst tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelingen. Gegadigden zullen door de opdrachtgever worden doorverwezen naar EerVast.

7. Indien een opdrachtgever aan verschillende opdrachtnemers opdracht geeft, zijn de bepalingen van dit hoofdstuk onverkort op elk van deze opdrachten van toepassing en is de opdrachtgever derhalve aan elk van deze opdrachtnemers overeenkomstig dit hoofdstuk vergoeding van verschotten, onkosten en courtage verschuldigd, behoudens in zoverre met één of meer van deze opdrachtnemers daaromtrent uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.
8. Een opdracht loopt voor onbepaalde tijd. Deze eindigt onder meer door – ---- vervulling;
- intrekking door de opdrachtgever;
- teruggaaf door EerVast .
- EerVast heeft haar opdracht vervuld, zodra de beoogde overeenkomst tot stand is gekomen en/of het advies is afgerond. Het vervuld zijn van de opdracht laat onverlet haar uit de opdracht voortvloeiende verplichting om de opdrachtgever bij de afwikkeling te begeleiden. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk. Teruggaaf van de opdracht door EerVast is slechts mogelijk op grond van gewichtige reden. Als gewichtige reden wordt in elk geval beschouwd:
- de onder artikel II.4, tweede en volgende volzinnen beschreven situatie;
-  verstoring van de relatie tussen EerVast en opdrachtgever;
Het intrekken of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Bij beëindiging of opschorting van de opdracht kunnen kosten in rekening worden gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel  II.18, 19 en 20. Na het einde van de opdracht kunnen courtageverplichtingen ontstaan overeenkomstig het bepaalde in artikel II.10.

9. Indien de opdrachtgever besluit het object wederom in eigen gebruik te nemen of aan een aan hem gelieerde onderneming in gebruik te geven is de opdrachtgever courtage verschuldigd.

Courtage
10. De opdrachtgever is aan EerVast courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt deze af van de opdracht (bijv. verkoop in plaats van verhuur of verhuur in plaats van verkoop). Dit geldt ook indien deze overeenkomst niet het gevolg is van door EerVast verleende diensten.
11. De opdrachtgever is eveneens courtage verschuldigd indien de overeenkomst weliswaar tot stand komt na het einde van de opdracht maar het gevolg is van handelen in strijd met artikel II.6 of de overeenkomst tot stand komt met kandidaten die reeds bekend waren tijdens de opdrachtperiode. Dit wordt, behoudens tegenbewijs, verondersteld het gevat te zijn indien de overeenkomst tot stand komt binnen zes maanden na het einde van de opdracht. Indien de opdracht eindigt als gevolg van intrekking door de opdrachtgever en de opdrachtgever bij de intrekking een termijn in acht neemt, is bovengenoemde periode van zes maanden zoveel korter als er tijd ligt tussen het moment waarop EerVast de schriftelijke mededeling inzake de intrekking ontvangt en dat waarop de opdracht eindigt.
12. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van één der partijen of om andere reden niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van EerVast op courtage onverlet.

13. Het bedrag van de courtage is afhankelijk van de soort en inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst, ook al wijkt deze af van de opdracht en ongeacht of de overeenkomst tijdens de looptijd van de opdracht dan wel na het einde daarvan tot stand komt. Het bedrag wordt bepaald door hetgeen EerVast en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
14. Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door de opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan het onroerend goed geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.
15. Over de kosten verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, zoals notariële kosten en overdrachtsbelasting, is geen courtage verschuldigd. De verschuldigdheid en het bedrag van de courtage worden niet beïnvloed door hetgeen de partijen bij de overeenkomst daaromtrent onderling overeenkomen.
16. Ingeval EerVast door toedoen van haar opdrachtgever niet kan vaststellen over welk bedrag zij courtage in rekening kan brengen, heeft zij het recht dit bedrag volgens eigen taxatie te bepalen en is de naar dit bedrag berekende courtage verschuldigd.
17. De courtage is verschuldigd en opeisbaar op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

Kosten

18. Tenzij anders overeengekomen vergoedt de opdrachtgever de kosten die EerVast ten behoeve van de opdrachtgever maakt. Ten aanzien van het maken van deze kosten en de omvang ervan dient EerVast tevoren met haar opdrachtgever overleg te plegen. Eén en ander geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking, teruggaaf of anderszins.

19. Onverminderd het in artikel II.18 gestelde is de opdrachtgever die een opdracht tot dienstverlening intrekt of opschort bovendien aan EerVast een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is, behoudens andere afspraak, gelijk aan 10% van de courtage passend bij de laatst gehanteerde vraagprijs, maar bedraagt tenminste EUR 750,-, te vermeerderen met BTW. Zie overigens het bepaalde in artikel IV.3 Tarieven.

20. Opdrachtgever en EerVast kunnen, indien daartoe aanleiding is, het bepaalde in artikel II.19 van overeenkomstige toepassing verklaren voor geval de opdracht op andere wijze dan door intrekking eindigt.

21. Indien EerVast ingevolge het bepaalde in artikel II.4 de opdracht aan één van beide opdrachtgevers teruggeeft is de opdrachtgever aan wie de opdracht is teruggegeven aan EerVast, in goed overleg met deze opdrachtgever, een redelijke vergoeding verschuldigd voor de tot dat moment verrichte werkzaamheden.

lII. Overige voorwaarden
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en EerVast is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
2. In geval van een collegiale-opdracht is EerVast niet aansprakelijk voor schade wegens toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins welke door een collega¬makelaar(skantoor) veroorzaakt is bij de uitvoering van de opdracht. In geval van een collegiale-opdracht prevaleren deze Algemene Voorwaarden boven die van de collega-makelaar.
3. EerVast kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade van welke vorm dan ook. EerVast kan dan ook nooit verantwoordelijk gehouden worden voor schade toegebracht door of als gevolg van handelen door derden, zoals huurders, verhuurder, kopers of verkopers.
4. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer waarborgen de geheimhouding van persoonlijke gegevens, benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst, ten opzichte van elkaar. De partijen zullen afdoende maatregelen treffen met betrekking tot de geheimhouding jegens derden van alle gegevens welke dan ook.
5. De opdrachtgever mag op geen enkele wijze de door EerVast aangeboden diensten of documenten aan derden ter beschikking stellen en of deze wederverkopen/verhuren tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door EerVast.
6. Eervast mag ten alle tijden zonder overleg met opdrachtgever eenzijdig de overeengekomen tarieven en of voorwaarden wijzigen waarbij de opdrachtgever daar geen voor Eervast negatieve consequentie aan mag verbinden. Eervast zal echter alleen dergelijke wijzigingen doorvoeren indien zij van mening is dat de bestaande werkwijze niet meer langer haalbaar is en of volgens algemene normen niet meer gebruikelijk is en of conform de wet en jurisprudentie niet toegestaan is of discutabel is.
7. Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken of vernietig worden, beïnvloed dit de geldigheid van de overige voorwaarden niet.

IV. Tarieven

Tarieven voor dienstverlening
1. Alle tarieven en bijkomende kosten zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

2. Het tarief voor dienstverlening varieert, afhankelijk van de ervaring van de adviseur, van EUR 125,- tot EUR 200,- per uur.

3. De vergoeding verschuldigd bij het opschorten of intrekken van een opdracht tot dienstverlening verkoop, zie artikel II.19, is gelijk aan 10% van de courtage passend bij de laatst gehanteerde vraagprijs, maar bedraagt tenminste
EUR 750,-. De vergoeding verschuldigd bij het opschorten of intrekken van een opdracht tot dienstverlening verhuur is gelijk aan 3% van de minimale huurprijs zoals afgesproken in de opdracht tot dienstverlening maar bedraagt tenminste EUR 350,-.

Tarieven bij koop en verkoop

4. In geval van overeenkomsten van koop en verkoop wordt, zowel bij koop als bij verkoop, de courtage berekend over de desbetreffende koopsom op de wijze als in artikel 6 is bepaald met inachtneming van de hieronder vermelde regels.

5. Onder koopsom wordt verstaan het bedrag dat de koper en verkoper als zodanig overeenkomen. Over de kosten en rechten die op de overdracht vallen (zoals overdrachtsbelasting, notariële kosten en kadastrale rechten) wordt geen courtage berekend. Is over de koopsom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de koopsom begrepen, dan wordt de courtage mede berekend over het bedrag van de omzetbelasting, tenzij de koper gerechtigd is om de omzetbelasting in aftrek te brengen.

6. De in artikel 4 bedoelde courtage is 1,75% van de koopsom met een minimum van EUR 2.000,¬-

7. Indien bij een overeenkomst van koop en verkoop de verkoopprijs bestaat uit een lijfrentevergoeding, wordt de courtage berekend over de waarde welke aan het onroerend goed wordt toegekend ter berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting.

8. Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende zaken wordt de courtage berekend over het overeengekomen bedrag van koop- en aanneemsom tezamen, dan wel de verwachte, uit de overeenkomst blijkende, bouwsom of stichtingskosten; een en ander met inbegrip van omzetbelasting, tenzij de koper gerechtigd is de omzetbelasting in aftrek te brengen.

9. Bij koop en verkoop van een recht van erfpacht, dan wel van een opstal op erfpachtgrond, wordt de courtage berekend over de koopsom, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis (canon). Wanneer geen sprake is van een canon, kunnen opdrachtgever en makelaar afspreken dat de courtage vermeerderd wordt met een nader overeen te komen bedrag.
10. Bij koop en verkoop van appartementsrechten wordt de courtage berekend over de koopsom van de appartementsrecht(en).
11. Bij koop en verkoop van lidmaatschapsrechten in een coöperatie tot exploitatie van onroerend goed of van aandelen in onverdeelde eigendommen wordt de courtage berekend over de koopsom van de desbetreffende lidmaatschapsrecht(en) of aandeel, zonder aftrek van het aandeel in een eventuele hypothecaire lening.
12. Bij koop en verkoop van aandelen in een naamloze of besloten vennootschap, wordt de courtage berekend over de, blijkens het desbetreffende aantal aandelen, verhandelde fractie in de verkoopwaarde van het onroerend goed van de vennootschap.

13. Met koop en verkoop worden gelijkgesteld overeenkomsten:
•    van ruilkoop;
•    van huurkoop;
•    van koop en verkoop op afbetaling;
•  van koop en verkoop die niet of niet zonder meer de verplichting tot eigendomsoverdracht bevatten (economische overdracht);
•    tot het vestigen van het recht van erfpacht of opstal met dien verstande dat de courtage wordt berekend als volgt:
•  bij ruilkoop over de gezamenlijke waarde van de daarbij betrokken onroerende goederen;
• bij huurkoop en koop en verkoop op afbetaling en bij een niet of niet zonder meer tot eigendomsoverdracht verplichtende koop en verkoop, over de koopsom;
• bij het vestigen van een recht van erfpacht of opstal over het tienvoud van de overeengekomen periodieke vergoeding op jaarbasis, dan wel over de overeengekomen vergoeding ineens.

14. Indien er, behalve het onroerend goed, ook roerende zaken (bijvoorbeeld in de vorm van meubilair, stoffering en inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) worden gekocht en verkocht, of er tevens vermogensrechten, zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken op derden worden overgedragen, dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar worden overeengekomen, wordt de courtage mede in rekening gebracht over de koopsom van deze zaken en vermogensrechten. Over het deel van de koopsom dat geen betrekking heeft op onroerend goed bedraagt de courtage 10%.

 

Amersfoort,  maart 2008 bestaande uit 9 pagina's

Een greep uit ons aanbod

Wilt u op de hoogte blijven van de woningen en ontwikkelingn? Schrijf dan nu in voor onze nieuwsbrief!